ETICKÝ KODEX

Řídíme se etickým kodexem celosvětové asociace WABA, studenti jsou s ním seznámeni hned od prvního kurzu, jeho dodržování je podmínkou členství ve WABA
(Worldwide Aquatic Bodywork Association)

Smět se někoho dotýkat je privilegium, ke kterému je nutné přistoupit profesionálně. Svou profesionalitu zlepšujeme prostřednictvím studia, praxe a zvyšováním sebeuvědomění. Standardní pravidla správného profesionálního rozvoje v této profesní oblasti jsou stanoveny Celosvětovou asociací WABA.

Účelem tohoto etického kodexu je vést studenty, praktikující terapeuty a lektory k budování vztahů s úctou a zodpovědností k „práci s tělem druhého člověka“.

Práce s tělem, zejména Aquatic Bodywork (práce s tělem ve vodě), může studenty, terapeuty i ty, se kterými pracujeme a kterých se dotýkáme, přivádět do mnohých oblastí – do oblasti obohacení, intimity i neobvyklých stavů vědomí, které může být pro mnohé lidi zcela nové. Oboustranně můžeme zažívat pocity spojení, lásky a spirituálního procitnutí, na které je nutné nahlížet s účastí a bez jakéhokoliv hodnocení či posuzování. 

Níže uvedené body etického kodexu studentům a terapeutům udávají směr a cíl.

Profesionálně vzdělaný terapeut WABA bude:

 1. vykonávat svou odbornou činnost s mravní integritou, upřímností, respektem a pochopením.
 2. prokazovat upřímný závazek k poskytování co nejvyšší kvality odborných služeb, včetně bezpečného, zdravého a vhodného prostředí.  Respektování klientova soukromí, vyznání, emociálního vyjádření a přiměřených reakcí odborného jednání.
 3. klientům a veřejnosti poskytovat přesné informace o rozsahu a omezení jeho kvalifikace a dosaženého vzdělání ve svém oboru a bude svou profesi reprezentovat čestným způsobem.
 4. poskytovat pouze ty služby, pro něž má oprávnění a kvalifikaci.
 5. bude dbát na omezení a kontraindikace spadajících do konkrétních forem práce s tělem a své klienty bude v daných případech odkazovat k jiným zdravotnickým odborníkům. 
 6. respektovat práva klientů a jiných zdravotnických odborníků bez rozdílu.
 7. chránit důvěrné informace všech klientů.
 8. respektovat práva klienta a jeho samostatné rozhodnutí odmítnout nebo ukončit prováděnou terapii bez ohledu na předchozí souhlas. 
 9. respektovat práva klienta o volbě vhodného oděvu, tak aby se cítil bezpečně a pohodlně.
 10. nebude za žádných okolností vzbuzovat žádné sexuální podněty během odborné lekce, i když sám klient takový pokus učiní.
 11. udržovat a zlepšovat své odborné znalosti, kompetence a profesionalitu pomocí pokračujícího vzdělání a školení.
 12. nebude pracovat pod vlivem alkoholu, drog nebo jakýchkoli jiných zakázaných látek (s výjimkou předepsaných dávek léků).
 13. vyvarovat se navazování intimních stavů s klienty nebo studenty po přiměřenou dobu (například 30 – 60 dní) od ukončení profesionálního vztahu.  Jako závažný přestupek se definuje jakýkoli jiný vztah, ve kterém mohou osobní motivy, touhy a přání terapeuta/instruktora zasahovat do terapeutického/vzdělávacího vztahu nebo jeho zneužití. V případě možnosti vzniku druhého vztahu doporučujeme terapeutům/instruktorům vyhledat radu od odborníka, který jim pomůže určit, zda mohou:
   1. zachovávat harmonii ve vztahu ke klientovi a bude se vyvarovat nevyrovnaných osobních nebo obchodních vztahů, ve kterých by docházelo k výrazným nesouladům mezi oběma osobami, co se týče peněz, ovládání, sexu, emocionální nebo duchovní vyzrálosti a rozvoje.
   2. vyhodnocovat svou schopnost a schopnost  klienta udržet důvěrnost o tom, co se děje během terapeutických hodin, existuje-li druhý vztah.

 

 

 1. dodržovat všechny zásady, postupy, pokyny, nařízení, kodexy a požadavky zveřejněné představenstvem WABA.

Profesionálně vzdělaný terapeut WABA má právo:

  1. odmítnout a/nebo ukončit poskytování služeb klientovi, který se chová hrubě, vykazuje sexuální obtěžování nebo je pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných látek.
  2. na základě profesně správného a etického uvážení může komukoliv odmítnout ošetřování na jakékoliv části těla.
  3. odmítat dary nebo úplaty od klienta, který by požadoval odbornou lekci nebo terapii i přes to, že by nebyla v jeho nejlepším zájmu.