Všeobecné obchodní podmínky pro kurzy a terapie

 1. Úvodní ustanovení

1.1.  Všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro všechny účastníky kurzů a terapií poskytovaných spolkem Watsu Czech CZ z.s., Pražská 527/125, 370 04 České Budějovice a tvoří nedílnou součást obchodní smlouvy. Účast zájemců je na všech kurzech a terapiích dobrovolná.

 1. Pojmy

2.1.  Poskytovatelem se rozumí společnost Watsu Czech CZ z.s., Pražská 527/125, 370 04 České Budějovice, IČ:09310924

2.2.  Zájemcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, jíž se Poskytovatel na základě Objednávky zavázal poskytnout služby dle Objednávky.

2.3.  Objednávkou se rozumí objednávka služeb uvedených na webových stránkách Poskytovatele (www.watsu-czech.cz), a to prostřednictvím objednávkového formuláře, který je na výše uvedených internetových stránkách umístěn, prostřednictvím e-mailu Poskytovatele, nebo na telefonním čísle Poskytovatele.

2.4.  Službou se rozumí veškeré služby spojené s účastí na Kurzu nebo Terapii, a to dle konkrétní Objednávky.

2.5.  Kurzem se rozumí vyhlášený odborný Kurz, který je oficiálně uveřejněn na webových stránkách Poskytovatele www.watsu-czech.cz

2.6. Terapií se rozumí poskytnutí vodních terapií v souladu se vzděláním terapeuta v termínech uveřejněných na webových stránkách Poskytovatele www.watsu-czech.cz

2.7.  Lektorem se rozumí Poskytovatelem určená osoba, která vede Kurz.

2.8. Terapeutem se rozumí Poskytovatelem určená osoba, která provádí vodní terapii na základě svého vzdělání a licence.

 1. Předmět obchodních podmínek

3.1.  Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Poskytovatele a Zájemce při uzavírání smlouvy mezi Poskytovatelem a Zájemcem a při poskytnutí Služby Poskytovatelem Zájemci.

 1. Vznik smluvního vztahu

4.1.  Smlouva mezi Zájemcem a Poskytovatelem je uzavřena okamžikem potvrzení Objednávky Kurzu či Terapie Poskytovatelem. Tímto okamžikem vzniká Zájemci povinnost uhradit cenu Kurzu nebo Terapie a Poskytovateli povinnost umožnit Zájemci po provedení této úhrady, účast na Kurzu nebo terapii.

4.2.  Zájemce, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření. Poskytovatel v takovém případě vrátí Zájemci uhrazené prostředky do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.

4.3.  V případě, že lhůta dle předchozího odstavce neuplyne před zahájením Kurzu či Terapie, nebo před dobou platnosti Storno podmínek, souhlasí Zájemce výslovně s tím, že Poskytovatel začne s poskytováním Služby před uplynutím této lhůty a právo Zájemce na odstoupení od smlouvy v takovém případě zaniká, nebo se řídí platnými Storno podmínkami.

 1. Přihlášení do Kurzu nebo na Terapii

5.1.  Objednávka Kurzu nebo Terapie je možná prostřednictvím objednávkového formuláře na internetové adrese www.watsu-czech.cz, popř. prostřednictvím e-mailové adresy info@watsu-czech.cz. Zájemce je povinen uvést údaje pravdivě a takovým způsobem, aby jej bylo možné kontaktovat před zahájením Kurzu nebo Terapie.

5.2.  Objednávka Kurzu nebo Terapie bude následně potvrzena Poskytovatelem e-mailem. Rozhodující pro účast na Kurzu či Terapii jsou informace obsažené v potvrzovacím e-mailu. V případě, že tyto informace nejsou v souladu s Objednávkou, je Zájemce povinen na to Poskytovatele upozornit ihned po obdržení potvrzovacího e-mailu.

 1. Platební podmínky

6.1.  Úhrada ceny Kurzu a Terapie se provádí na základě údajů poskytnutých při potvrzení Objednávky. Okamžikem připsání úhrady v požadované výši na účet Poskytovatele vzniká Poskytovateli povinnost poskytnout Zájemci Kurz či Terapii splňující jejich specifikaci uvedenou v Objednávce. Úhrada ceny Kurzu nebo Terapie musí být provedena do 15 dnů od potvrzení Objednávky, nejpozději však 14 pracovních dní před zahájením Kurzu nebo Terapie.

6.2.  Nebude-li úhrada ceny Kurzu provedena řádně a včas, smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Zájemcem se tím od počátku ruší.

6.3. V případě platby Kurzu nebo Terapie platební bránou je tato platba provedena okamžitě a Poskytovateli tím vzniká povinnost poskytnout Zájemci Kurz či Terapii ve sjednaném termínu od tohoto okamžiku.

 1. Práva a povinnosti Zájemce

7.1.  Zájemce má právo absolvovat Kurz nebo Terapii pouze za podmínky řádné úhrady ceny Kurzu nebo Terapie dle Objednávky.

7.2.  Zájemce je povinen při účasti na Kurzu nenarušovat jeho průběh, v případě Terapie nenarušovat průběh Terapie ostatním klientům.

7.3.  Poskytovatel, Terapeut nebo Lektor, je oprávněn Zájemce vyloučit z části Kurzu či Terapie v případě, že Zájemce bude jejich průběh resp. jeho jednotlivých částí narušovat svým nevhodným chováním. Pokud bude Zájemce-student průběh Kurzu nevhodným chováním narušovat opakovaně, či zvláště hrubým způsobem je Poskytovatel oprávněn Zájemce vyloučit z celého Kurzu s okamžitou účinností.

7.4.  V případě vyloučení Zájemce z Kurzu nebo Terapie, či jeho části, nemá Zájemce nárok na vrácení uhrazené ceny Kurzu nebo Terapie, ani její poměrné části.

7.5.  Zájemce je v celém průběhu kurzu za sebe plně odpovědný. Pokyny Poskytovatele, Terapeuta nebo Lektora, jsou pouze návrhy, kterými se Zájemce řídí podle vlastního uvážení.

7.6.  Bez výslovného souhlasu Poskytovatele nelze v průběhu Kurzu či Terapie pořizovat jakékoli zvukové nebo audiovizuální nahrávky ani fotografie.

7.7.  Zájemce se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele nebude dále organizovaně, ani jinak šířit informace, které se dozvěděl na Kurzu, nebo v souvislosti s ním. V případě porušení tohoto ustanovení ze strany Zájemce má Poskytovatel nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok Poskytovatele na náhradu škody.

7.8.  Zájemce bere na vědomí, že podmínkou účasti na Kurzu či Terapii je i podpis Zdravotního dotazníku. Zdravotní dotazník bude Zájemcem podepsán se zahájením Kurzu nebo před Terapií, v opačném případě je Poskytovatel oprávněn Zájemce z účasti na Kurzu či Terapii vyloučit, a to bez nároku na náhradu ceny nebo její části. Vzor Zdravotního dotazníku může být zaslán Zájemci předem na vyžádání. Poskytovatel se zavazuje všechny údaje ze Zdravotního dotazníku spravovat podle Neřízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/697o ochraně osobních údajů – GDPR /General Data Protection Regulation).  

7.9.  Porušení Podmínek k účasti, případně zatajení zdravotního stavu, dle předchozího odstavce je důvodem pro vyloučení Zájemce z celého Kurzu nebo Terapie s okamžitou účinností, a to bez nároku na náhradu ceny Kurzu, Terapie nebo jejich části.

 1. Práva a povinnosti Poskytovatele

8.1.  Poskytovatel je oprávněn změnit jednostranně podmínky Zájemcem objednaného Kurzu či Terapie např. časový harmonogram, přičemž je povinen o tom Zájemce neprodleně vyrozumět. Touto změnou podmínek nesmí být zásadně dotčen charakter Kurzu či Terapie.

8.2.  Poskytovatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů změnit místo konání a termín konání Kurzu nebo Terapie, případně jeho čas, přičemž je povinen o tom Zájemce neprodleně vyrozumět. V případě, že Zájemce nový termín nepřijme, má v takovém případě Zájemce nárok na vrácení ceny Kurzu nebo Terapie do 30 dnů ode dne, kdy Zájemce Poskytovateli sdělí, že nový termín nepřijímá.

8.3.  Poskytovatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů Kurz nebo Terapii zrušit, zejména je-li (v případě Kurzu) počet přihlášených zájemců, kteří uhradili cenu Kurzu nižší než pět (5), přičemž je povinen o tom Zájemce neprodleně vyrozumět. V případě, že si Zájemce nevybere jiný Kurz nebo Terapii z nabídky Poskytovatele, Poskytovatel vrátí Zájemci celou Zájemcem uhrazenou částku nejpozději do 30 dnů ode dne zrušení Kurzu nebo Terapie.

8.4    Počet přihlášených může poskytovatel omezit dle aktuálního místa konání a velikosti bazénu.

 1. Storno podmínky

9.1.  V případě, že Zájemce uhradil plnou cenu Kurzu či Terapie, je oprávněn zrušit Objednávku e-mailem zaslaným na adresu info@watsu-czech.cz, a to i bez udání důvodu. Zrušením Objednávky Poskytovateli zaniká povinnost poskytnout příslušný Kurz či Terapii Zájemci a vzniká povinnost vrátit Zájemci uhrazené prostředky, popř. jejich část dle následujících kritérií:

9.1.1.  v případě zrušení Objednávky nejpozději 14 dní před zahájením Kurzu nebo Terapie se vrací uhrazená částka až do výše ceny Kurzu nebo Terapie.

9.1.2.  v případě zrušení Objednávky méně než 13 dní před zahájením Kurzu nebo Terapie, ale dříve než 5 dní před jejich zahájením, je účtován storno poplatek ve výši 50% ceny Kurzu nebo Terapie.

9.1.3.  v případě zrušení Objednávky méně než 5 dní před zahájením Kurzu či Terapie, ale dříve než 1 den před zahájením Kurzu či Terapie, je účtován storno poplatek ve výši 80% ceny.

9.1.4.  v případě zrušení Objednávky v den zahájení Kurzu nebo Terapie se uhrazená částka nevrací.

9.1.5.  v případě Terapií může Zájemce přenechat místo jiné osobě, která využije jím zaplacenou službu.

9.1.6. v případě Kurzu může zájemce přenechat místo jiné osobě pouze v případě, že tato osoba má předchozí dostatečné vzdělání, které splňuje případnou podmínku účasti k danému Kurzu.

9.1.7. v případě využití Poukazu na Terapii jsou platné výše uvedené Storno podmínky s tím, že pozdější využití Poukazu bude možné s doplatkem, který vyrovná cenu Poukazu po odečtení příslušného Storno poplatku.

9.2.  Storno poplatky dle předchozího odstavce je Poskytovatel oprávněn jednostranně započíst oproti nároku Zájemce na vrácení ceny Kurzu, Terapie nebo jejich části.

9.3.  Částka bude Zájemci převedena nejpozději do 30 dnů po obdržení e-mailu o zrušení Objednávky.

 1. Ochrana osobních údajů

10.1.  Poskytovatel se zavazuje, že všechny osobní údaje poskytnuté Zájemcem budou shromažďovány a zpracovány pouze pro účely poskytnutí Služby a bude s nimi nakládáno podle Neřízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/697o ochraně osobních údajů – GDPR /General Data Protection Regulation).  

10.2.  Zájemce odesláním Objednávky prohlašuje, že souhlasí s tím, aby jeho kontaktní údaje (e-mail a/nebo telefonní číslo) byly Poskytovatelem poskytnuty ostatním účastníkům Kurzu. Tento souhlas může být kdykoli a jakoukoli formou odvolán.

10.3.  Zájemce odesláním Objednávky prohlašuje, že souhlasí se zpracováním veškerých svých osobních údajů uvedených při přihlašování pro potřeby Poskytovatele.

 1. Platnost

11.1.  Tyto obchodní podmínky vstoupily v platnost dne 25. 7. 2020